Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 2. Overeenkomst: de tussen BW Solutions en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

 Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen BW Solutions en Opdrachtgever, waarop BW Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op toekomstige te sluiten overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BW Solutions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van BW Solutions zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan BW Solutions.
 3. BW Solutions kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht BW Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien BW Solutions met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is BW Solutions gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is BW Solutions gerechtigd de al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 Artikel 5. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat BW Solutions een opdracht schriftelijk (dan wel per e-mail) heeft bevestigd of nadat BW Solutions met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert.
 2. Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. BW Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. BW Solutions neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. BW Solutions heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. BW Solutions zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden / leveringen een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor BW Solutions. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever BW Solutions schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de Opdrachtgever nimmer het recht verschaffen op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door BW Solutions niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door BW Solutions aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, BW Solutions de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. BW Solutions is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BW Solutions ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel BW Solutions als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door BW Solutions wordt overschreden.

 Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan BW Solutions die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is BW Solutions bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor BW Solutions, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 9. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BW Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. BW Solutions is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde en/of geleverde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.
 5. Eventuele wensen van Opdrachtgever aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de Opdrachtgever verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.

 Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BW Solutions geleverde zaken blijven eigendom van BW Solutions totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens BW Solutions. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van het beschuldigde, dient hij BW Solutions in staat te stel een tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de Opdrachtgever één dezer verplichtingen niet nakomt.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft BW Solutions vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie en zal BW Solutions de geleden schade, bestaande uit o.a. reeds gemaakte in- en externe kosten en reeds (deels) uitgevoerde diensten doorberekenen aan Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BW Solutions zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door BW Solutions, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van BW Solutions met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BW Solutions extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 Artikel 12. Opschorting, ontbinding

 1. BW Solutions is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel BW Solutions goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BW Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BW Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien BW Solutions overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien BW Solutions overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van BW Solutions op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of BW Solutions de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan BW Solutions te vergoeden.

 Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats zonder inhouding of korting na ontvangst van de factuur welke door BW Solutions aan Opdrachtgever wordt verstuurd. De betalingsgegevens zijn vermeld op de factuur.
 2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld staat op de factuur. In voorkomende gevallen kan dit (gedeeltelijk) zijn voordat zaken of diensten daadwerkelijk geleverd worden.
 3. Indien (deel-)betalingen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, behoudt BW Solutions zich het recht voor invorderingsmaatregelen te treffen (eventueel uitgevoerd door derden) en wettelijke rente te berekenen. Eventuele kosten voortvloeiende uit deze maatregelen zullen ten laste van Opdrachtgever gesteld worden.
 4. Indien (deel-)betalingen niet regulier worden uitgevoerd en de overeenkomst nog niet volledig uitgevoerd is, behoudt BW Solutions zich het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst, onder mededeling van Opdrachtgever, op te schorten. Bij het uitblijven van (deel-)betalingen kan BW Solutions besluiten, onder mededeling van Opdrachtgever, de overeenkomst op te zeggen. Deze wijze van opzegging zal worden opgevat als voortijdige beëindiging door Opdrachtgever en is artikel 11.2 van toepassing. Vergoeding van geleden schade en (deels) uitgevoerde, doch niet gefactureerde diensten, zullen worden doorberekend zoals vermeld in artikel 11.
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan BW Solutions verschuldigde.

 Artikel 14. Reclames en onderzoek

 1. De Opdrachtgever is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering aan BW Solutions te worden gemeld
 2. Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 14.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering aan BW Solutions te worden gemeld.
 3. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde product te controleren op compatibiliteit met de beoogde toepassing. Eventuele foutieve leveranties en/of incompatibiliteit dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan BW Solutions te worden gemeld.
 4. Alle door BW Solutions gemaakte voertuig (software) kalibraties / configuraties dienen gevalideerd te worden door Opdrachtgever doormiddel van een proefrit. Storingen en gebreken dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering van het voertuig aan BW Solutions te worden gemeld.
 5. Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 14.1, 14.2, 14.3 en 14.4 wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door BW Solutions in behandeling genomen.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 7. Opdrachtgever dient BW Solutions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien en voor zover de reclame door BW Solutions gegrond wordt geacht, is BW Solutions alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door BW Solutions gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 16. Overmacht

 1. Indien BW Solutions zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat BW Solutions alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van BW Solutions.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van BW Solutions niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. BW Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BW Solutions is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. BW Solutions kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van (gevolg) schade die optreedt door gebruik van voertuig (software) kalibraties / configuraties welke gemaakt zijn door BW Solutions.
 3. Indien BW Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BW Solutions beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van BW Solutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. BW Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BW Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BW Solutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. BW Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BW Solutions of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.

 Artikel 18. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en BW Solutions verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien BW Solutions op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en BW Solutions zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is BW Solutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en BW Solutions zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 Artikel 19. Intellectueel eigendom

 1. Alle door BW Solutions voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van BW Solutions. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door BW Solutions verstrekte stukken, zoals presentaties, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BW Solutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht
 3. BW Solutions behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart BW Solutions voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BW Solutions toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om BW Solutions zowel in als buiten rechte bij te staan indien BW Solutions wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is BW Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BW Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 21. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens BW Solutions één jaar.

 Artikel 22. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. BW Solutions is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BW Solutions zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.
 2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

  Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen BW Solutions en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van BW Solutions een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement waarin BW Solutions zetel heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.